Algemene voorwaarden

Definities

Pinnacle, gevestigd te Raadhuisstraat 14, 5582JD Waalre ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 69697329, wordt in deze voorwaarden aangeduid als “Pinnacle”. De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Pinnacle voor de huur, koop of levering van zakelijke koffiemachines, kantoorprinters en/of koffie ingrediënten wordt aangeduid als “klant”. De overeenkomst tussen Pinnacle en de klant voor de huur, koop of levering van zakelijke koffiemachines, kantoorprinters en/of koffie ingrediënten wordt aangeduid als “overeenkomst”.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Pinnacle en de klant. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Pinnacle en de klant.

Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Pinnacle zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Pinnacle is slechts gebonden aan offertes en aanbiedingen indien deze schriftelijk door de klant zijn aanvaard.

Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn, zonder enige aftrek, korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de klant rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Levering en eigendomsvoorbehoud

Levering van zakelijke koffiemachines, kantoorprinters en/of koffie ingrediënten geschiedt op de overeengekomen wijze en plaats. Het eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de klant nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Onderhoud en service

Pinnacle staat garant voor het correct functioneren van de geleverde zakelijke koffiemachines, kantoorprinters en/of koffie ingrediënten gedurende de overeengekomen periode. De klant dient zorg te dragen voor het juiste gebruik en onderhoud van de geleverde goederen.

Aansprakelijkheid

Pinnacle is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de geleverde zakelijke koffiemachines, kantoorprinters en/of koffie ingrediënten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Pinnacle. De aansprakelijkheid van Pinnacle is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Pinnacle wordt gedekt.

Klachten en geschillen

Klachten over de geleverde goederen dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Pinnacle. Geschillen tussen Pinnacle en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Pinnacle gevestigd is.

Overige bepalingen

Op alle overeenkomsten tussen Pinnacle en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van klanten in België, waar het Belgisch recht van toepassing is. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.